Menaxhim i shikimit

Menaxhimi i Shikimit parandalon problemet e shikimit, bën korrigjimin optik afatgjatë, kufizon rritjen e numrit në të ardhmen, siguron përshtatjen me recetën dhe syzet e kompletuara (skelet + lente optike).

Analiza e Shikimit Funksional

Identifikohet korrigjimi i nevojshëm optik dhe pjesa tjetër e lodhjes muskolare e cila nuk duhet përfshirë në recetë. Bëhet vlerësimi i pikave të forta dhe kufizimeve të shikimit të personit. Konstatohet aftësia për të ndërvepruar me mjedisin dhe mënyra si përdoret shikimi në jetën e përditshme.

1. Analiza objektive

Analiza e strukturës së palëvizshme të syrit. Harta anatomike e sipërfaqes së kornesë (topografi), harta e kalimit të imazhit (wavefront), grafiku i trashësisë së kornesë (pakimetri). Këto analiza japin informacione shumë të rëndësishme për përcaktimin e korrigjimit optik. Matjet e bëra në vite janë të rëndësishme në një moment të dyte edhe për spitalet ose klinikat spitalore të specializuara në kirurgjinë refraktive dhe në patologjitë e ndryshme të syrit.

2. Analiza e lëvizjeve

Analiza e lëvizjeve muskolare që mundësojnë kalimin e fokusimit në secilin sy nga një distancë në tjetrën dhe koordinimin e dy syve në drejtime të ndryshme gjatë shikimit afër dhe larg. Shikohet kapaciteti në kushte të ndryshme pune, rezistenca dhe shpejtësia e reagimit.

3. Vlerësimi subjektiv

Vlerësimi i perceptimit binokular që mundëson integrimin e informacioneve të dy syve në një imazh të vetëm. Konstatohet stabiliteti i shikimit binokular dhe harmonia mes tre sistemeve që mundësojnë përshtatjen me ndriçimin, fokusimin dhe orientimin në hapësirë.

Korrigjimi Optik Funksional

Përpara se të porositen syzet vlerësohen ndryshimet qe do ketë shikimi me korrigjimin e ri në krahasim me pamjen me syzet e vjetra apo me shikimin pa syze. Procedurat për të menaxhuar reagimin e syrit janë të ndryshme tek korrigjimi i hipermetropisë, miopisë, astigmatizmit apo kombinimet mes tyre. 

Zgjedhja e skeletit dhe lenteve optike bëhet me asistencën teknike të stafit. Sigurohemi paraprakisht që të përmbushen parametrat e skeletit, karakteristikat dhe filtrat mbrojtës të lenteve sikurse janë përcaktuar gjate vizites. Më pas bëhet:

  • -matja anatomike e qëndrave optike (horizontale dhe vertikale) tek skeleti i zgjedhur.
  • -montimi profesional i syzes në laboratorin tonë (brenda Optika Genova) dhe asistenca gjatë dorëzimit.
 

Korrigjim Funksional: Në çdo fazë të punës kemi parasysh kushtet e përdorimit të syzes dhe kërkesat personale ndaj shikimit me syzen e re. E njëjta recetë standarte për larg ose afër mund të konvertohet në një korrrigjim më specifik pasi vlerësohet ambjenti (distancat, pozicionet ergonomike, ndriçimi), kohëzgjatja dhe intensiteti i punës.