Matja e shikimit tek GENOVA OPTOMED (Video)

Kjo VIDEO e shkurtër shpjegon qartë procedurat e matjes së shikimit dhe ndarjen mes lodhjes dhe pjesës që korrigjohet me syze. Shpjegohet analiza e strukturave të palëvizshme, shtresës së lotit, siperfaqes së kornesë (parametrat për lente me kontakt) dhe shikimit binokular.